Logo

Windows 7 7201 Language Packs – MUI en español, Russian, French, Italian, Japanese, Chinese

Se ha filtrado el paquete de idiomas de Windows 7 Service Pack1 7201 en español y en casi todo los idiomas del mundo! Antes de descargar el MUI verificar la plataforma correspondiente x32 o x64.

Russian x86 x64 Turkish x86 x64 Korean x86 x64, German x86 x64, Español x86 x64, Português Brasil x86 x64, Dutch x86 x64, French x86 x64, Italian x86 x64, Polish x86 x64, Arabic x86 x64, Greek x86 x64, Japanese x86 x64, Czech x86 x64, Chinese Traditional (Hong Kong) x86 x64, Croatian x86 x64, Swedish x86 x64, Hungarian x86 x64, Português do Português x86 x64, Thai x86 x64, Slovak x86 x64, Slovenian x86 x64, Bulgarian x86 x64, Finnish x86 x64, Romanian x86 x64, Danish x86 x64, Hebrew x86 x64, Norwegian x86 x64, Estonian x86 x64, Serbian Latin x86 x64, Latvian x86 x64, Lithuanian x86 x64, English x86 x64, Chinese(Simplified) x86 x64, Chinese Tradition (Taiwanese) x86 x64, Ukrainian x86 x64

2 comentario realizado... y tú qué opinas?

Realizar comentario